دستگاه بای پپ و سی پپ


دستگاه سی پپ (CPAP)

بطور گسترده در درمان اختلالات تنفسی خواب و آپنه استفاده گردیده و با فشاری مختصر و ثابت را از طریق ماسک به اکسیژن رسانی و تنفس مصنوعی کمک می کند. و دستگاه بای پپ (BIPAP) و با فشاری مثبت اکسیژن رسانی نموده و باعث افزايش انگيزه بيمار برای انجام تنفس های عادی می گردد و هـم قدرت انجـام ايـن كـار را افـزايـش می دهد.

دستگاه CPAP هوای فشرده را طی یک جریان پایدار و مداوم به سیستم تنفس بیمار انتقال می دهد. فشار این دستگاه قابل تنظیم بوده و با توجه به نوع بیماری و نیاز بیمار توسط پزشک معالج و تکنیسین خواب، میزان فشارهوا تنظیم می شود. فشار تنظیم شده در طول خواب شب با مقدار ثابت و بدون تغییر باقی می ماند. در ابتدا تحمل میزان فشار دستگاه برای بیماران راحت است و مشکلی ایجاد نمی کند. البته تحمل فشار در طول شب و به هنگام دم و بازدم قدری سخت تر خواهد شد. از آنجایی که فشار بازدم و فشار هوای سی پپ یکسان نیست، مقاومت در برابر هوای ورودی فشرده دشوار است و این موضوعی است که اغلب بیماران از آن شکایت دارند.

دستگاه بای پپ

پیشرفته تر از دستگاه سی پپ بوده و قادر به تنظیم فشار هوای ورودی برای تنفس بیمار در دو طیف متفاوت است. عمده ترین تفاوت بای پپ و سی پپ در تنظیم فشار هوای ورودی است.

دستگاه بای پپ FLOTON ST20
دستگاه بای پپ مدل Resmed lumis 100 vpap s
دستگاه بای پپ RESMED LUMIS 150 VPAP ST
دستگاه بای پپ RESmart GII BPAP
دستگاه اتو سی پپ Apex iCH Auto
دستگاه بای پپ WEINMANN SOMNOVENT_ ST
اتو سی پپ RESMED مدل S9 VPAP
دستگاه سی پپ Weinmann SOMNO balance
دستگاه سی پپresmed AirSense 10 Elite

9 از 9 نتیجه

1 از 1 نتیجه