فروشگاه

تشک ضد زخم بستر مدل AD1300 Tube
ویلچر دستی UNIX
ویلچر برقی optimus I
ویلچر استیل حمامی لگن دار کایانگ
کمد کنار تخت رویه ABS
ويلچر ارتوپدي ايران بهکار
تشک ضد زخم بستر سلولی Zenith Med
ویلچر CP
ویلچر دستی Meyra X1
تخت سه شکن تمام ABS مکانیکی
کمد کنار تخت تمام ABS
تخت دو شکن لگن خور توری (پایه متحرک)
ویلچر ارتوپدی ایران بهکار
تخت سه شکن تمام فلزی توری (پایه ثابت)
ویلچر برقی کایانگ KY 152
میز غذای بیمار (رویه ABS)
تخت برقی سه شکن با تنظیم ارتفاع
کمد کنار تخت استیل
ویلچر برقی COMFORT
تخت سه شکن با تنظیم ارتفاع مکانیکی
ویلچر تاشو EASY 300
ویلچر دستی BASIX
ویلچر استیل سایز بزرگ کایانگ
تخت تک شکن لگن خور توری (پایه متحرک)
ویلچر حمامی ایران بهکار
تخت بستری اطفال
لوله ادرار
ویلچر برانکاردی ایران بهکار
ویلچر برقی optimus II
ویلچر دستی Eurochair1.850

30 از 30 نتیجه

1 از 1 نتیجه